Související

Výroba, bezpečnost a účinnost iPSC derivovaných mezenchymálních stromálních buněk u steroid-rezistentní akutní reakce štěpu proti hostiteli

Výroba, bezpečnost a účinnost iPSC derivovaných mezenchymálních stromálních buněk u steroid-rezistentní akutní reakce štěpu proti hostiteli

Terapeutický potenciál dárcovských mezenchymálních stromálních buněk z kostní dřeně je obrovský a byl ověřen u mnoha různých nemocí, včetně steroid-rezistentní akutní reakce štěpu proti hostiteli (SR-aGvHD). Zde se uplatňuje imunosupresivní efekt mezenchymálních stromálních buněk.

Problém s dárci a mezidárcovskou variabilitou však způsobuje, že výsledky studií nejsou zcela konzistentní. Možným řešením je použití indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC). I tyto buňky mají kapacitu diferencovat se do mnoha různých buněčných linií a proliferovat.

Zatím však nebyly provedeny klinické studie s iPSC derivovanými buňkami. CYP-001 (iPSC derivované mezenchymální kmenové buňky) byly vytvořeny reprogramováním periferních krevních mononukleárů, které byly získány od zdravého dospělého dárce. CYP-001 byly podány 15 pacientům s SR-aGvHD. Ti byli rozdělení do dvou skupin. Jedné skupině byly v den 0 a 7 aplikovány buňky v dávce 1 × 106 až 1 × 108, druhé v dávce 2 × 106 až 2 × 108 /1 kg tělesné hmotnosti. Primárním sledovaným parametrem byla bezpečnost a tolerance léčby a sekundárním efektivita léčby, tj. kompletní odpověď (CR), celková odpověď (OR) a celkové přežití (OS) po 28/100 dnech. Infuzní podání CYP-001 bylo bezpečné a dobře tolerované. Nevyskytly se žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné připsat této léčbě. Celkem 13 z 15 pacientů přežilo déle než 100 dní. Jeden pacient ze skupiny s nižší dávkou zemřel 28. den na pneumonii a jeden pacient ze skupiny s vyšší dávkou nevykázal žádné zlepšení v aGvHD a 22. den byl předán do paliativní péče. Parametry OR, CR a OS v den 100 byly 86,7, 53,3 a 86,7 %. Medián doby do zlepšení byl kratší u pacientů s vyšší dávkou CYP-001.

Studie tedy potvrdila, že k léčbě je možné používat také iPSC, léčba je bezpečná a přináší výsledky srovnatelné s běžnými kmenovými buňkami.

https://www.nature.com/articles/s41591-020-1050-x