Další aktuality

Kombinovaná buněčná terapie: autologní Schwannovy buňky a z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky v léčbě poranění míchy

Kombinovaná buněčná terapie: autologní Schwannovy buňky a z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky v léčbě poranění míchy

Kombinovaná buněčná terapie: autologní Schwannovy buňky a z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky v léčbě poranění míchy Poranění míchy bývají nevratná a pacienta trvale invalidizují. Možnou pomocí by mohly být kmenové buňky, které by podpořily regeneraci poškozené nervové tkáně. V této studii autoři léčili 11 pacientů s poraněním míchy, ke kterému došlo před 3 až 9 měsíci. Intratekálně, tj. do oblasti prostoru mezi mozkem/míchou a mozkomíšními obaly, jim byla aplikována kombinace Schwannových buněk (SCs) a mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně (MSCs). Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců. Hodnotily se neurologické změny, citlivost (senzorika), pohyb (motorika) a také se sledovaly možné nežádoucí účinky. Senzorické a motorické zlepšení dle skóre AIS (Abbreviated Injury Scale) bylo zachyceno u 9 pacientů, např. lepší vnímání dotyku, či píchnutí špendlíkem, obnovení pohyblivosti některé části těla. Dle hodnocení SCIM III (Spinal Cord Independence Measure version III, měření nezávislosti u míšního poranění) došlo u pacientů ke zlepšení v dýchání a ovládání svěračů (lepší udržení moči a stolice), v oblasti mobility, schopnosti sebeobsluhy. Když pacienti sami popisovali svůj stav, hlavně zlepšení proti výchozímu stavu, 8 pacientů zaznamenalo zvýšení pohyblivosti v oblasti hrudníku, 7 pacientů udávalo, že se jim podařilo udržet rovnováhu ve stoje či v sedu. U 3 pacientů se zmírnily obtíže se zácpou. Dva pacienti dokonce udávali, že vnímají naplnění močového měchýře a tlak na konečník, což dříve necítili. Léčba nebyla spojená se závažnými nežádoucími účinky. Studie ukazuje, že aplikace vlastních SCs a MSCs může zlepšit stav pacientů s poraněním míchy.

16.8.2021 DH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351425/