Související

Imunomodulační vliv lidských z pupečníku získaných kmenových buněk na T lymfocyty u revmatoidní artritidy

Imunomodulační vliv lidských z pupečníku získaných kmenových buněk na T lymfocyty u revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění. Dochází k abnormální tvorbě protilátek, proliferaci a diferenciaci T lymfocytů, Th1 a Th17. Předchozími studiemi se podařilo zjistit, že kmenové buňky mají imunomodulační účinky. Pro pokus si autoři vybrali krysí model revmatoidní artritidy. Části krys podávali mezenchymální kmenové buňky z pupečníku, druhé skupině metotrexát a jedna skupina léčená nebyla vůbec. U nemocných krys došlo k výraznému otoku kloubů, což bylo zmírněno podáním kmenových buněk. Efekt byl shodný s metotrexátem. RTG snímkování prokázalo, že kmenové buňky zmírňují míru poškození kloubů, je zachována kloubní štěrbina a není přítomná osteoporóza. Při bližších zkoumání mechanismu působení se odhalilo, že mezenchymální kmenové buňky navozují apoptózu u T lymfocytů zapojených do patogeneze nemoci, hlavně Th17. Naopak dochází k nárůstu počtu T regulačních lymfocytů. Stejného efektu bylo dosaženo také in vitro na T lymfocytech pacientů s RA. Došlo ke snížení exprese RORγt a zvýšení exprese Foxp3, což bylo spojené s poklesem IL-17 a nárůstem TGF-β. Stejný vliv měla také extracelulární vezikula z kmenových buněk.

Zdroj: International Immunopharmacology