Související

Fáze II studie léčby autologními mezenchymálními buňkami a c-kit+ srdečními buňkami samostatně či v kombinaci u pacientů s ischemickým srdečním selháním

Fáze II studie léčby autologními mezenchymálními buňkami a c-kit+ srdečními buňkami samostatně či v kombinaci u pacientů s ischemickým srdečním selháním

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii autoři zjišťovali účinnost a bezpečnost podání autologních kmenových buněk (MSCs) samostatně či v kombinaci s c-kit+ srdečními buňkami (CPCs) pacientům se srdečním selháním na základě ischemické kardiomyopatie. Studie se účastnilo 125 pacientů s ejekční frakcí levé komory 28,6 ± 6,1 % a velikostí jizvy 19,4 ± 5,8 %. Tito pacienti spadali dle klasifikace dušnosti do funkčních skupin NYHA II nebo III. Pro účely studie byli rozděleni 1:1:1:1 do skupin, kterým byly podány buď MSCs + CPCs, MSCs, CPCs, nebo placebo, a to transkardiální injekcí. Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců. U pacientů s CPCs došlo ke snížení výskytu vážných srdečních příhod, v porovnání s placebem o 22 %. Pacienti s MSCs a MSCs + CPCs udávali, že došlo k výraznému zlepšení kvality života, ačkoli nedošlo k významným změnám v ejekční frakci, objemu levé komory, velikosti levé komory, ušlé vzdálenosti za 6 minut atd.

Studie ukazuje, že uvedená léčba je proveditelná a bezpečná. Došlo k poklesu výskytu srdečních komplikací a zlepšení kvality života bez změn na srdci, což svědčí o tom, že kmenové buňky mohou mít systémový nebo parakrinní účinek. Je vhodné provést další studie, které by potvrdily účinnost aplikace MSCs a CPCs u pacientů s poškozením srdečního svalu.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2178

A Phase II Study of Autologous Mesenchymal Stromal Cells and c-kit Positive Cardiac Cells, Alone or in Combination, in Patients with Ischemic Heart Failure: The CCTRN CONCERT-HF Trial