Další aktuality

Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně v léčbě ledvinné fibrózy

Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně v léčbě ledvinné fibrózy

Mnohá onemocnění ledvin jsou trvalá, jelikož je poškození tkáně nevratné. Mezi tyto nemoci patří také nespecifická intersticiální fibróza a tubulární atrofie (IFTA). Zjednodušeně se jedná o vážné poškození ledvinné tkáně, při němž dochází k nahrazení funkční tkáně vazivem. To vede k postupnému poklesu ledvinných funkcí, až k selhání ledvin. Ve studii bylo 11 pacientů s IFTA po transplantaci ledvin. Pacientům byly podány 3 dávky kmenových buněk do arterie (po 7 dnech a další po měsíci) a následně 2 žilní infuze kmenových buněk. Sledovaly se hlavně změny v ledvinných funkcích a také postup fibrotizace. Po 12 měsících od zahájení léčby došlo u 6 pacientů ke zlepšení ledvinných funkcí (snížily se hodnoty kreatininu v krvi, zvýšilo se jeho vylučování a poklesly hodnoty cystatinu-C v krvi, došlo také k poklesu působku, který podporuje fibrotizaci, tj. TGF β1), u 3 pacientů nedošlo ke zlepšení, ale ani ke zhoršení, u 2 pacientů nemoc dále postupovala. U pacientů nebyla zjištěna žádná závažnější nežádoucí reakce, která by mohla být spojená s léčbou kmenovými buňkami.

Výsledky tedy ukazují, že léčba pacientů s IFTA kmenovými buňkami je bezpečná a u mnohých účinná.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0886022X.2021.1968432

Autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells for interstitial fibrosis and tubular atrophy: a pilot study

DH 13.9.2021